ENTEC สวทช. ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, บริษัท จีอี มอเตอร์ (ประเทศไทย), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท ไอ-มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท กริชวิช (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. กล่าวว่า ENTEC สวทช. มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศให้เข้าไปสู่ carbon neutrality ผ่านศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนาด้านยานยนต์สมัยใหม่ทั้งด้านแบตเตอรี่และยานยนต์ โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม การสัมมนาครั้งนี้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการผลิตในระดับ 360,000 คัน ในอีกสี่ปีข้างหน้า … Read more