ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

วันพุธ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13:30-15:30 น.
รูปแบบ Webex และ Facebook live
ดูรายละเอียด กำหนดการ 
การลงทะเบียน ฟรี ได้ที่ คลิ๊ก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ chadchadaporn.san@nstda.or.th

สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
สำหรับสมาชิกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00น.
รูปแบบออนไลน์ (webex)
[ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน]

วาระการประชุม:
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 รายงานผลการดําเนินงานในรอบประจําปี 2564
2.2 สรุปรายชื่อกรรมการ และกำหนดวาระ
2.3 สรุปจำนวนสมาชิก
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําปี 2564
3.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

TESTA Forum 5 : สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA)  จัดสัมมนาในรูปแบบ online ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2021
หัวข้อ “ระบบกักเก็บพลังงานในระบบไฟฟ้ากำลัง: เทคโนโลยี การใช้งาน และนโยบายสนับสนุน”
วันศุกร์ ที่ 15 ต.ค. 64 เวลา 13:30-16:30 น.

ลงทะเบียน ฟรี ได้ที่ https://ers.ubmthailand.com/ase21
ร่วมกับ IEEE Power & Energy Society และ บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จำกัด

สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดงานเสวนาในรูปแบบ online ในหัวข้อ “การออกแบบและผลิตแพ็กแบตเตอรี่ในประเทศไทย ยาก-ง่าย ตรงไหน?”
ในวันพฤหัสที่ 23 ก.ย. 64
เวลา 14:00-16:00 น.
รูปแบบ Webinar Online

ลงทะเบียน ฟรี ได้ที่ https://www.shorturl.asia/2lXn0
สนับสนุนการจัดงาน โดย: บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท อินโนวาแพค จำกัด

สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดงานสัมมนาในรูปแบบ online ในหัวข้อ “Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production” ในวันอังคารที่ 13 ก.ค. 64 เวลา 14:00-16:00 น.

กำหนดการ คลิ๊ก
ชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่ คลิ๊ก

Free Webinar series about battery manufacturing and recycling
1. June 15th, 2021 | Battery simulation from cell design to cell production
2. June 29th, 2021 | Speed up your machine on battery manufacturing
3. July 13th, 2021 | Battery recycling: a building block for sustainability
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://new.siemens.com/…/webinars/webinar-battery.html