2024

สถานการณ์รถยนต์ไฟฟ้า
โอกาสและความท้าทายของไทย

Feb 2024
[สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า]

นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

March 2024
[สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)]

นโยบายและการส่งเสริมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่

March 2024
[กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง]

นโยบายและการส่งเสริมของภาครัฐด้านแบตเตอรี่

March 2024
[สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม]

2023

ELECTRIC VEHICLE BATTERY STATE OF HEALTH BUSINESS WHITE PAPER

April 2023
[Mobility Open Blockchain Initiative]

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย มกราคม - มีนาคม 2566

April 2023 [กรมพัฒนาพลังานทดแทนและอนุรักษ์พลังาน]

The Nordic Battery Value Chain

Feb 2023
[Innovation Norway, Business Finland, Business Sweden, and the Swedish Energy Agency]

2022

The Battery Report 2021

January 16, 2021
[Produced by Intercalation and Volta Foundation]

ZERO-EMISSION TECHNOLOGY INVENTORY

April 20, 2022
โดย Drive to Zero

A path towards full grid decarbonization
with 24/7 clean Power Purchase Agreements

May 2022
โดย LDES (Long Duration Energy Storage Council)

Global EV Outlook 2022 Securing supplies
or an electric future

May 2022
โดย LDES (Long Duration Energy Storage Council)

Global EV Outlook 2022 Securing supplies
or an electric future

May 2022
โดย LDES (Long Duration Energy Storage Council)

Electric Vehicle Outlook 2022

June 2022
โดย BloombergNEF

EverBatt: Argonne’s closed-loop battery life-cycle model.

August 2022
โดย Argonne National Laboratory

BI Global Battery-Electric Vehicles: Race to the Top

June 2022
โดย Bloomberg Intelligence

Global Supply Chains of EV Batteries

November 2022
โดย IEA

แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่

February 9, 2022
โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

LITHIUM-ION BATTERY CELL PRODUCTION PROCESS

December 2018
โดย RWTH Aachen University

Renewable Energy Market Update

May 2022
โดย INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA)

Energy Storage Cost and Performance Database

July 2022
โดย Pacific Northwest National Laboratory (PNNL)

Li-Ion Battery Trends and Market Outlook 2030

June 2022
โดย Boston Consulting Group (BCG)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Standardization Activities related to the Charging System of EV Battery

Oct 2022
โดย การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Standardization Activities related to the Charging System of EV Battery

2021

ESS Seminar

October 24, 2021
[Produced by Ministry of Energy]

USAID ENERGY STORAGE DECISION GUIDE FOR LICYMAKERS

July, 2021
[Produced by National Renewable Energy Laboratory]

Keeping the Power On: Sparking Energy Storage Solutions in Developing Countries

May 12, 2021
[Produced by Climate Investment Funds (CIF)]

2020

Department of Energy Hydrogen Program Plan

November, 2020
Produced by The U.S Department of Energy

Energy Storage Systems Technology Roadmap for Singapore

October, 2020
[Produced by Experimental Power Grid Centre (EPGC),
Energy Research Institute at NTU (ERI@N)]