Upcoming events ​

News

สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (TESTA) ได้รับรางวัล “SETA ENERGY AWARDS”

เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม 2566 ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (TESTA) ได้รับรางวัล “SETA ENERGY AWARDS” ในหมวด Energy Storage โดยมี ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคม รับมอบรางวัล

Read More »

TESTA ส่งตัวแทนเข้าร่วมงาน The ASEAN Battery and Electric Vehicle Technology Conference (ABEVTC) ที่บาหลี อินโดนีเซีย

สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (TESTA) ได้เข้าร่วมจัดงาน The ASEAN Battery and Electric Vehicle Technology Conference (ABEVTC) ที่บาหลี อินโดนีเซีย ร่วมกับทาง ศูนย์เทคโนโลยีการขนส่งที่ยั่งยืนแห่งชาติ (NCSTT) จากอินโดนีเซีย และสมาคมแบตเตอรี่จากสิงคโปร์(SBC) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Hioki E.E Corporation โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศเทคโนโลยีแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอาเซียน โดยมี ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ดร.ยศพงษ์

Read More »

TESTA Annual Symposium ครั้งที่ 2 “ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ให้พลังงานยาวนาน: เส้นทางสู่ Carbon Neutrality”

วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดงานเสวนา TESTA Annual Symposium ครั้งที่ 2 “ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ให้พลังงานยาวนาน: เส้นทางสู่ Carbon Neutrality” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาจำนวนมาก ซึ่งงานเสวนาดังกล่าวมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ ดังนี้ Electrochemical Energy

Read More »

เชิญร่วมอบรมเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ควบคุม และประยุกต์ใช้งาน

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE PES-Thailand ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ควบคุม และประยุกต์ใช้งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคพลังงาน ทั้งการผลิตและการใช้ไฟฟ้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ในวันที่ 26-28 กันยายน 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.greennetworkseminar.com/ess

Read More »