ใบสมัครสมาชิก

สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (Thailand Energy Storage Technology Association)

[TESTA member application 2024]

ติดต่อสมัครสมาชิกสมาคมฯ
ผู้ประสานงาน นายทะเบียนโทร : +662 564 6500 ext 4118 E-mail : contact@testa.or.th