กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ Smart Micro Grid โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง

17-18 มีนาคม 2565 ตัวแทนสมาคม IEEE – PES NIO และ TESTA จำนวน 23 ท่าน เยี่ยมชม โครงการ Smart Micro Grid โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เขต 1 ภาคเหนือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ โครงการ Smart Campus และแพลตฟอร์ม P2P Energy Trading มหาวิทยาลัยเชียงใหม่