รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย ประจำปี 2566