รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย ประจำปี 2565