รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย ประจำปี 2564