ENTEC ร่วมกับ 8 หน่วยงานพันธมิตรแถลงข่าวลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

งานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ สวทช. โดย ENTEC ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอีก 8 หน่วยงาน โดยมี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เป็นประธานเปิดงาน และสักขีพยาน

เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 (หรือวันนี้ (15 ธันวาคม 2564) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ และ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด
  • บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ไอ-มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท กริชวิช (ประเทศไทย) จำกัด

ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า” ภายใต้ทุนวิจัยร่วมจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศ